Algemene voorwaarden

Success Center Nederland (SCN), gevestigd te Erm, aan het Ermerzand 4, 7843 PN en Olympia 2d, 1213 NT Hilversum, met inschrijfnummer KvK 64955427, verleent naar beste inzet en vermogen de volgende diensten: Groepstrainingen en Privé Trainingen in Sales & Management in de business to businessmarkt. Alle overeenkomsten zijn uitsluitend inspanningsovereenkomsten en zijn nimmer resultaatovereenkomsten.

Artikel I. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten gesloten met SCN.
 2. Aanvullingen op en afwijkingen van deze voorwaarden, alsmede het geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaren van de voorwaarden van de opdrachtgever hebben slechts gelding indien en voor zover SCN uitdrukkelijk d.w.z. schriftelijk daarmee akkoord zijn gegaan.

Artikel II. Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes en de daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 2. De offertes hebben een geldigheid van 30 dagen.
 3. Overeenkomsten betreffende het uitvoeren van (advies)opdrachten en de levering van diensten en wijzigingen daarvan zijn voor SCN eerst bindend. Indien en voor zover deze door SCN schriftelijk zijn bevestigd in het geval dat zodanige bevestiging achterwege blijft, krijgt de overeenkomst alsnog bindende kracht, nadat SCN tot feitelijke uitvoering van de opdracht is overgegaan.

Artikel III. Kosten opdracht

 1. Met betrekking tot het uitvoeren van (advies)opdrachten en de levering van diensten door SCN worden de aan de opdrachtgever in rekening te brengen kosten van geval tot geval overeengekomen. SCN draagt zorg voor een gespecificeerde begroting van het aantal voor uitvoering van de opdracht benodigde dagdelen/uren naar soort en tarief, zomede voor een opgave van de niet begrote extra dagdelen/uren en de daarmee gemoeide kosten, alsook van de reis- en verblijfkosten en de kosten van de benodigde materialen.

De kosten voor huur van een accommodatie, alsmede alle andere bijkomende kosten – voor zover deze door SCN zullen worden gemaakt – zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 1. Indien door SCN aan de opdrachtgever een begroting van het aantal met de uitvoering van de opdracht gemoeide dagdelen/uren wordt afgegeven, geschiedt zulks vrijblijvend. Dat betekent, dat de begroting zonder overleg met de opdrachtgever met niet meer dan maximaal 15% mag worden overschreden. Verdere overschrijding van de kosten kan slechts voor rekening van de opdrachtgever plaatsvinden indien daarover tussen SCN en de opdrachtgever overeenstemming is bereikt.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van de uitvoering van de opdracht of de levering van diensten een verhoging van de lonen, sociale lasten, dan wel van andere kostenbepalende factoren is opgetreden, zijn SCN gerechtigd de extra kosten dienovereenkomstig door te berekenen.
 3. Het door SCN met de opdrachtgever overleg ter voorbereiding van het uitbrengen van een offerte is kosteloos. Vervolgoverleg, dat niet leidt tot totstandkoming van een overeenkomst voor de opdrachtgever wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht volgens het gebruikelijke uurtarief van SCN, zo nodig vermeerderd met de door SCN gemaakte reis- en verblijfkosten.
 1. Indien SCN al dan niet voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst voor de opdrachtgever een zogenaamde ‘proeftraining’ verzorgt, wordt die proeftraining beschouwd als een afzonderlijke opdracht, die afzonderlijk wordt gefactureerd.

Artikel IV. Uitvoering opdrachten

 1. SCN kan voor de uitvoering van de opdrachten trainers, adviseurs en/of medewerkers inschakelen, die hij – gegeven de opdracht en de geldende omstandigheden, het meest geschikt acht. SCN is gerechtigd tot tussentijdse wijziging van de ingeschakelde trainers, adviseurs en/of medewerkers, indien hem dat in het belang van de goede uitvoering van de opdracht gewenst of noodzakelijk voorkomt.
 2. De opdrachtgever zal de trainers/adviseurs/medewerkers van SCN zorgvuldig introduceren binnen de organisatie, waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever zal hen op eerste verzoek alle gewenste of noodzakelijke inlichtingen verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever staat in voor de kwaliteit van de tot zijn organisatie behorende medewerkers die bij de werkzaamheden van SCN worden ingeschakeld.
 3. Overleg tussen opdrachtgever en de trainers/adviseurs/medewerkers met de uitvoering van de opdracht belast zal uitsluitend plaatsvinden door tussenkomst van SCN, terwijl correspondentie steeds binnen een termijn van maximaal 14 dagen inhoudelijk zal worden beantwoord.
 4. Partijen zullen ieder afzonderlijk alles doen – binnen de grenzen van het redelijke – wat in hun vermogen ligt om te werken aan het welslagen van de opdracht.

Artikel V. Fasering en duur van de opdracht

 1. Afhankelijk van de aard van de opdracht kan de uitvoering daarvan éénmalig zijn, herhaald worden of in fasen geschieden. Indien is overeengekomen dat de uitvoering in fasen geschiedt, beschouwen partijen de opeenvolgende fasen als één opdracht.
 2. Alhoewel SCN al het mogelijke zullen doen om de opdracht te voltooien binnen de opgegeven duur, blijkt het aangeven van de duur van een opdracht vrijblijvend.
 3. Een opdracht wordt geacht voltooid te zijn op het moment dat de door SCN verzonden eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De eindafrekening dient door de opdrachtgever te worden goedgekeurd binnen 7 dagen na ontvangst. Indien binnen deze termijn van 7 dagen niet afwijzend wordt gereageerd, wordt aangenomen dat de eindafrekening stilzwijgend werd goedgekeurd. Tevens wordt de opdracht beschouwd te zijn voltooid, indien uit de formulering van de opdracht een objectief bepaalde einddatum kan worden afgeleid, of wanneer de einddatum in duidelijke bewoordingen is overeengekomen. Alsdan zal voor de voltooiing van de opdracht toezending van de eindafrekening niet noodzakelijk zijn.

Artikel VI. Betaling

 1. SCN hanteert de volgende betalingscondities:
 2. proeftraining: De aan de opdrachtgever in een aanbieding medegedeelde kosten van een proeftraining dienen door deze 7 dagen voor aanvang van de proeftraining te zijn voldaan door bijschrijving op de IBAN rekening van SCN.
 3. Algemeen: De kosten van SCN met betrekking tot een opdracht dienen, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, door de opdrachtgever te worden voldaan, hetzij ineens, hetzij in drie termijnen en wel als volgt:
 • ineens, respectievelijk 1/3 gedeelte, tenminste 7 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht
 • 1/3 gedeelte van de kosten uiterlijk op een door SCN op te geven datum gedurende de uitvoering van de opdracht
 • 1/3 gedeelte van de kosten binnen 7 dagen na voltooiing van de opdracht.
 1. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd op de betalingen enige korting, aftrek, verrekening opschorting, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
 2. In geval van achterwege blijven van de betaling dan wel niet tijdige betaling zijn SCN gerechtigd iedere (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten, of de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan – zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst – bij aangetekend schrijven aan de opdrachtgever te ontbinden, een en ander met instandhouding van het recht van SCN op betaling van het reeds gepresteerde alsmede op schadevergoeding.
 3. Indien betaling niet binnen de termijn genoemd onder sub b van dit artikel is geschied, is de opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag, te rekenen vanaf de verzuimdatum of de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.
 4. SCN is voorts gerechtigd om naast de verschuldigde som en de rente genoemd onder e. alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke veroorzaakt zijn wegens niet-betaling van de opdrachtgever te vorderen.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 250,-

Artikel VII. Zekerheid

SCN is gerechtigd voor, bij of na het aangaan van de overeenkomst te onderzoeken of de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor de tijdelijke geldelijke nakoming daarvan. Voorts is SCN gerechtigd om alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan of de reeds aangevangen uitvoering voort te zetten, van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat hij de betalingsverplichtingen zal nakomen. Ingeval de verlangde zekerheidsstelling niet binnen de daartoe door SCN te stellen redelijke termijn wordt verstrekt, is deze gerechtigd – zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst – de uitvoering van de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van SCN op betaling van het reeds gepresteerde en/of schadevergoeding.

Artikel VIII. Annulering opdracht

De opdrachtgever is gerechtigd tot annulering van de opdracht tot uiterlijk 1 maand voor de feitelijke aanvang van de uitvoering. Alsdan is de opdrachtgever aan SCN 25% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd. Bij annulering van de opdracht op kortere termijn zal de opdrachtgever 50% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd zijn. Bovendien is de opdrachtgever aan SCN verschuldigd de door laatstgenoemde zelf voor de uitvoering van de opdracht aan derden verschuldigde kosten, voor zover deze redelijkerwijs niet meer kunnen worden voorkomen.

Artikel IX. Voortijdige beëindiging

 1. Indien de opdrachtgever of SCN van mening zijn dat de uitvoering van de opdracht niet het gewenste effect heeft en na overleg tevens gebleken is dat de oplossing van de ontstane problematiek onmogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden.

Elk der partijen zal in dat geval een opzegtermijn van 14 dagen in acht dienen te nemen. De tussentijdse opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 1. Indien de opzegging door de opdrachtgever geschiedt, heeft SCN recht op uitbetaling van het door deze tot op de datum van de opzegging – afgemeten naar de bestede tijd – aan honorarium in rekening te brengen bedrag wegens verstrekte adviezen en/of verrichtte diensten.

Artikel X. Aansprakelijkheid

 1. SCN geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van adviezen en/of opdrachten. SCN zal voor de uitvoering van opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zorg dragen. Daarenboven zegt SCN toe al het nodige te doen om het beoogde resultaat te bereiken.
 1. SCN is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen zijnerzijds, welke vermeden hadden kunnen worden, indien die zorgvuldigheid, die deskundigheid en dat vakmanschap waren in acht genomen, waarop bij de uitvoering van de opdracht gerekend mocht worden.
 2. De aansprakelijkheid van SCN zal ten opzichte van de opdrachtgever in geen geval verder strekken dan het bedrag van de aan hem verschuldigde honoraria met betrekking tot adviezen of de uitvoering van opdrachten.
 3. Bij opdrachten met een langere looptijd zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het honorarium gedeelte verschuldigd over de laatste drie maanden voorafgaande aan het schadefeit of de klacht.

Artikel XI. Geheimhouding, concurrentiebeding

 1. SCN staat er voor in dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens welke in het kader van de opdracht aan hem wordt verstrekt.

De opdrachtgever verbindt zich tegenover SCN om geen mededelingen aan derden te doen over zijn aanpak, werkwijze, rapportage of overige wijzen van advisering of dienstverlening zonder zijn uitdrukkelijke toestemming.

 1. SCN behoudt zich ter zake van de aanpak, werkwijze, rapportage of overige wijze van advisering of dienstverlening alle rechten en bevoegdheden voor, die hem krachtens de auteurswet dan wel rechtens toekomen.
 2. Gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van voltooiing van de laatste opdracht geldt de uitdrukkelijke bepaling dat het de opdrachtgever niet is toegestaan om rechtstreeks contact te hebben of te doen hebben met trainers/adviseurs/medewerkers van SCN anders dan na uitdrukkelijke toestemming van laatstgenoemde.
 3. SCN is gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van alle schade, die uit die overtreding van het hiervoor vermeld verbod zou zijn ontstaan. Bij overtreding van het verbod door de opdrachtgever hebben SCN jegens diegene die het verbod heeft overtreden aanspraak op een – niet voor rechtelijke matiging vatbare – boete groot  €  500,– per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel XII. Tussentijdse wijziging opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft, of de bestaande opdracht wenst te wijzigen, zal zulks slechts kunnen geschieden, indien SCN dit aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor eventuele verschuldigde (meer) kosten vergoedt op een door SCN aan te geven wijze en op de daarvoor te stellen termijn.

Artikel XIII. Overmacht

Indien SCN ten gevolge van een maatregel, omstandigheid of gebeurtenis, waarvan de gevolgen aan hem redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend, niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, is SCN gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel XIV. Geschillen, geldend recht

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de naar aanleiding van een met SCN gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Assen, dan wel aan de volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Nederland bevoegde rechter.
 2. Deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

Laatstelijk geplaatst op de website www.successcentre.nl: 9 december 2021

DOWNLAOD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN Success Center Nederland 2021